PiranhasPiraya Piraya2 Pristobrycon denticulatus Pygocentrus Cariba Pygocentrus Cariba 1 Pygocentrus Nattereri super red Belly
Pygocentrus Natteri   Red Belly Pygocentrus Natteri Red Belly Pygocentrus Piraya Pygocentrus Ternetzi Serrasalmus Eigenmani Serrasalmus Eigenmani2
Serrasalmus Elongatus Serrasalmus Elongatus S Serrasalmus Elongatus black mask Serrasalmus Elongatus black mask2 Serrasalmus Geryi Serrasalmus Geryi2
Serrasalmus Manueli Serrasalmus Manueli2 Serrasalmus Rhombeus - Black Diamond Serrasalmus Rhombeus - gold Serrasalmus Rhombeus -Xingu Serrasalmus Rhombeus S
Serrasalmus Sanchezi Serrasalmus Sanchezi2 Serrasalmus Spilopluera  Gold Piranha Serrasalmus Spilopluera Gold Piranha Ternetzi Ternetzi 2
hpothb07